BAHASA AREMA BAGIAN IV (Kategori Sintaksis…)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH

BAGIAN IV

(Kategori Sintaksis dan Fungsi Sintaksis pada Kalimat Bahasa Arema)

 

Oleh: Djoko Rahardjo*)

 

Kalimat secara gramatikal dapat dipaparkan berdasarkan kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran sintaksis atau peran semantis. Kategori sintaksis atau kelas kata di dalam tata bahasa tradisional lazim disebut jenis kata dan di dalam tata bahasa Jawa disebut jinising tembung.

 

Kategori Sintaksis

Berdasarkan keanggotaannya, kategori sintaksis dibedakan menjadi dua. Pertama, kategori sintaksis terbuka, dalam arti jumlah katanya berkembang. Yang tergolong kategori itu ada empat, yaitu (1) verba (V) atau kata kerja atau tembung karya, (2) adjektiva (Adj) atau kata keadaan atau tembung kriya, (3) nomina (N) atau kata benda atau tembung aran, dan (4) adverbia (Adv) atau kata keterangan atau tembung katrangan. Kedua, kategori sintaksis tertutup, dalam arti jumlah keanggotaannya relatif terbatas dan sulit untuk berkembang. Kategori itu ada enam, yaitu (1) pronominal (Pron) atau kata ganti atau tembung sesulih, (2) numeralia (Num) atau kata bilangan atau tembung wilangan, (3) preposisi (Prep) atau kata depan atau tembung ancer-ancer, (4) konjungsi (Konj) atau kata penghubung atau tembung penggandeng, (5) interjeksi (Itj) atau kata seru atau tembung penguwuh, dan (6) partikel (Ptk). Preposisi, konjungsi, dan partikel disebut kata tugas…. (Wedhawati, 2001: 16).

Berikut ini contoh pemaparan kalimat bahasa Arema menurut kategori sintaksis:

(1)

Kana’e

jik

maca

ukub.

N

Adv

V

N

Anaknya

sedang

membaca

buku.

 

(2)

Ebes Nganal

ongul

nang

Ayabarus.

N

V

Prep

N

Bapak

pergi

ke

Surabaya.

 

(3)

Kida’e

nakam

oskab

nok

hamur e.

N

V

N

Prep

Adv

Adiknya

makan

bakso

di

rumahnya

 

 

Fungsi Sintaksis

Konsep fungsi sintaksis mencakupi subjek (S). predikat (P), objek (O), pelengkap (Pl), dan keterangan (K). Di dalam tata bahasa Jawa subjek disebut jejer, predikat disebut wasesa, objek disebut lesan, pelengkap disebut  geganep, dan keterangan disebut katrangan…. (Wedhawati, 2001: 16).

 

Berikut ini contoh pemaparan kalimat bahasa Arema menurut fungsi sintaksi:

 

(4)

Kera’e

etak rudit

nok ramak

S

P

K

Anaknya

akan tidur

di kamar.

 

(5)

Ebes kodew

ngisaki

ayas

ojir.

S

P

O

K

Ibu

memberi

saya

uang.

 

(6)

Umak gocik

karo tenyom licek’ae

kadit inareb,

lukup’en!

S

O

K

P

Kamu penakut

dengan monyet kecil saja

tidak berani

pukul saja!.

 

(7) Asaip umel sing nok Seplinthung dikawab nang rontak isilup.

S

P

K
Wanita tuna susila yang  gemuk di Seplindid dibawa ke kantor polisi.

 

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan:

 1. Kategori  sintaksis atau kelas kata dalam kalimat bahasa Arema mengikuti kategori sintaksis pada bahasa Indonesia atau Jawa;
 2. Fungsi sintaksis dalam kalimat bahasa Arema mengikuti fungsi sintaksis pada bahasa Indonesia atau Jawa; dan
 3. Tidak semua kata di dalam kalimat bahasa Arema dapat dibalik (akan dipaparkan pada tulisan berikutnya).

 

Daftar Kata Bahasa Asli Arema (BAA):

Jik/ijik = ‘masih’, ebes = ‘orangtua’, ngisaki= ‘memberi’ (kata dasarnya isak=  ‘beri’, diisaki = ‘diberi’), ojir = ‘uang’,  gocik = ‘penakut’, asaip =  ‘wts’, Seplinthung = ‘tempat mangkal wts di tepi sungai berantas Jl. Tumapel Malang’).

 

Rujukan

Wedhawati. 2001. Tata Bahasa Jawa Mutakhir. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

 

Kembang Kemukus

Kembang Kemukus
Cerkak Karkono Supadi Putra
(Dimuat di Solopos, Kamis 07 Januari 2010)

Mripat bening kuwi mandeng aku tenanan. Aku ora kuwasa mbales delengane suwe-suwe. Dakslimurke delengaku marang wit-witan nagasari sing gumigil anteng. Sumilire angin krasa adhem nyapu kulit. Dakremes driji-drijiku dhewe, ing antarane ngrasakke rasa adhem lan uga gumreget ana njero dhadhaku.

“Apa temen Sampeyan arep lunga, Mas?” pitakonku rada mamang. Aku ngerti satemene slirane uga abot karo pepisahan iki. Teletik grimis turahane udan isih pisan pindho nelesi lemah Kemukus.

“Laras, awit mula aku lan sliramu padha ngerti kelawan sing bakal awake dhewe  adhepi. Klawan tetalian batin sing satemene luput yen terus dirumat iki.“

“Tega!”

“Banjur kudu kepriye? Aku dhewe wis nduwe calon bojo. Lan sliramu uga wis ngerti iku awit mula ketemu aku, ora ngono?”

“Aku saderma kepingin Sampeyan ora lunga saka Kemukus iki, Mas.”

“Nanging, awake dhewe mestine ngerti, apa tegese umpama awake dhewe tetep nglakoni tetalian iki?”

Saklebat aku mandeng slirane. Mripat bening kuwi malih dadi mendhung.

“Apa tegese iku, Mas?”

“Apa aku kudu njlentrehke sawiji-wiji sing satemene Sliramu wis ngerti?”

Mendhung iku malih dadi grimis: ana luh bening tumetes saka mripat lorone. Aku ngrasa ora tega mandeng mripate. Rikat, dakslimurake delengaku, adoh marang ngisor Gunung Kemukus, ing sumebyare banyu Waduk Kedungombo kang ayem.

“Yen ngono, awake dhewe kudu enggal kawin. Lamun pancen Mas Topan tresna marang aku, wujudna!”

“Banjur, kepriye nasib calon bojoku iku? Apa kudu daktinggal, banjur ngawini Sliramu?”

Yen pancen iku dalan sing luwih becik kanggo tetalianku lan sliramu, kena apa ora mboklaloni? Apa pancen sliramu ora wani? Lamun sliramu pancen ora saguh nglakoni, ateges tresnamu seprana-seprene amung ing lati. Muspra olihe niba tangi aku ngramut geni tresna iki. Geni tresna sing saben dina njajal disidem karo akal waras sing wis tumancep ing pikiranku. Iya, awit mula aku teka ing Kemukus iki wis ngrasa ora butuh tresna, amrih ora kepingin ketaton ing pungkasan. Nanging, bareng aku kepethuk Mas Topan, aku ora bisa ngapusi atiku. Aku tresna slirane.

“Kena apa ora?” pitakonku.

“Yen iku sing dadi kekarepanmu, aku ora bisa nuruti. Aku njaluk ngapura!”

“Tega Sampeyan, Mas. Sanpeyan ora tenanan tresna aku,” pangucapku karo swara gemeter. Aku tangi, banjur mlayu ninggalake slirane tanpa pamit. Luhku mbrebes mili. Aku kaya nemoni catu. Kaya kejegur ing puseran sing saya suwe saya santer lan wis ancang-ancang arep nglelepake aku.

“Laras!!” suwarane banter nyeluk aku, nanging aku ora nggubris.

***

Sore wis sampurna kasaput rupa ireng. Petenge wengi mrambat, nyigeg awakku ing jerone sepi. Aku mung meneng, gumandul ing kupinge cendela, ngiderake sawangan marang njabane cendela. Marang sorot lampu sing semorot saka warung-warung sing jumejer ana ing kiwa tengene dalan.

Malem Jemuah Pon. Kemukus nontonake rejane maneh. Ewunan manungsa beda-beda kekarep saka sakabehing panggonan tumplek bleg. Saka sing mung saderma nguber sumringah nganti sing nguber dhapukan bandha dunya, ngalap berkah.

“Wis wengi, kena apa Sliramu ora enggal dandan maesi awak, Laras?” swara Bu Suri, germa sing ramangsaku ora kayadene anggepanku sadurunge aku kenal luwih raket. Aku ngrasa slirane wis ngajeni aku luwih tinimbang wanita liyane. Apa amarga aku sing mesthi menehi slirane duwit sing akehe ora kethung, amarga aku wanita sing paling aji sing mesthi dadi royokan para tamu? Embuh. Ing omahe, saiki aku manggon. Ing sagundhuk gumuk jenenge Gunung Kemukus, puluhan kilometer ngalor saka kutha Solo. Pas ana pucuke, Pangeran Samudra lan ibu tirine, Dewi Ontowulan, dipendhem. Lan saiki kerep disambangi wong, luwih-luwih ing wengi iki: malem Jemuah Pon.

“Wengi iki aku prei, Mi…” wangsulanku. Aku nyeluk wong wadon iku Mami, kaya uga wadon-wadon liya sing megawe ing umah iki: ngladeni tamu lanang. Bu Suri nyedhaki aku, alus ngelus rambutku.

“Mami niteni, dina-dina iki Sliramu katon ora ayem. Ana apa? Apa amarga lananganmu kae arang-arang sambang mrene?”

Aku njingkat saka panggonan kang mula, marani amben ing njero kamarku. Bu Suri ngetutake.

“Laras, Sliramu iki ayu, isih enom sisan. Sliramu gampang antuk tamu sing kosenengi, malah sing sugih mbliwih sisan bisa. Apa ajine lananganmu iku, Laras?”

“Emboh Mi. Aku dhewe ora ngerti, kena apa aku ngrasa kelangan Mas Topan. Kanggoku Mas Topan beda, aku ngrasa wis kesengsem marang slirane,” luh mara-mara nyigar pipiku. Aku malih kelingan marang wayah kawitane srawung karo Mas Topan. Nalika iku slirane sambang marang Kemukus iki kanggo nggarap Tesis, nggolek data jarene. Slirane mampir ing warung iki lan akeh takon marang aku. Slirane bisa ngrubuhake pager pangreksaku saka rasa tresna. Nanging, aku ngerti sapa awakku iki. Apa pantes wadon kaya aku nresnani slirane? Lan mangsa krasa sansaya lumaku. Mas Topan malih kerep teka marang kene. Winih-winih tresna tukul antarane aku lan slirane.

Bu Suri katon kaget karo apa sing dakucapake.

“Simpen tresnamu iku Laras! Wadon kaya awake dhewe iki ora pantes nduweni tresna. Sliramu kudu bisa nglawan rasa iku. Wis, wengi sansaya nglangut. Cepet Sliramu dandan. Daktinggal dhisik, akeh tamu ing ngarep,” pangucape Bu Suri sinambi alon-alon tangi saka lungguhane.

“Mi, sepisan maneh aku njaluk, wengi iki wae, aku prei!”

Aku mlaku ijen nuruti undhak-undhakan sing tumerap. Aku ngrasa sepi ing tengah rejan. Ambune kembang setaman, menyan, rokok, uga alkohol campur dadi siji. Ah, saprene iki ambu iku kabeh sing nggembuli aku? Ambu sing satemene ora bisa daksrawungi. Kabeh mau dakpeksa mlebu ing uripku, ora krasa, aku wis nggembuli kabeh mau salawase mangsa luwih saka limang taun.

***

Aku milih lungguh ing ngisore wit Nagasari sing ora adoh saka Sendang Ontrowulan. Ing kene luwih sepi tinimbang ing dhuwur gumuk, ing pucuk Kemukus. Aku njajal ngumbar angen, supaya nelangsane ati sirna. Pangilingku mbalik tumancep marang pawakan lanang bagus sing pirang-pirang dina iki ndadekna sesek dadaku. Ngiseni pepanggononan sing kosong ana ing angen-angen sing ora bakal kegayuh: Mas Topan. Ing panggonan iki, pungkasane aku ketemu Mas Topan. Umpama aku oleh milih, temen-temen aku kepingin mbaleni mangsa, munyerake wayah. Aku kepingin ora ninggalake desaku lan minggat ing Kemukus iki. Aku kepingin srawung Mas Topan pirang-pirang sigegan wayah kepungkur. Banjur aku bisa ngrasaake endahe dadi manten bareng slirane. Nanging, apa wayah bisa gelem bali?

“Mbak, kok dhewekan wae. Gelem ngancani Aku?” pawakan lanang mara-mara wis ngadek ing ngarepku. Aku ora sreg kanggo mangsuli pengajake.

“Iki wis wengi, nanging aku durung oleh gandhengan. Eman to, adoh-adoh saka Semarang kapeksa ora nggawa asil merga mung gara-gara ora pepak olihe ngelakoni tirakat. Mbak durung ana tamu to?”

Wong lanang iku nyedhaki Aku. Aku lekas endang tangi. Aku dadi sumpek nyawang slirane. Tirakat sing durung cetha bener orane lan ora bisa dipikir akal waras. Kanggo mujudke impen kudu kelon karo wong sing dudu bojone dhewe.

“Ngaca dhisik yen arep ngajak-ngajak wong!” pangucapku nyeplos karo kesusu nyingkrih.

“Woo…. dhasar ciblek!” samar dakrungu celathune wong lanang iku. Aku ora nggubris. Aku enggal mlayu.

Nalika lagi wae aku mlebu warung Bu Suri, dumadakan aku nemoni sapasang mripat sing cemorong ana ing tengahe remeng-remenge cahya. Getihku mangsek, kemrenyeng. Aku wanuh marang mripat iku. Sapasang mripat sing ndadekake wewayah iju lustru ana ing ngarepane. Banjur, ana ing pisan pindho sigege wayah, ilatku ora nduweni daya kanggo nyuwara.

“Larasati, aku pingin ngomong!” pangucape karo gedandapan. Aku isih matung, kaget karo kadadeyan iki.

“Laras, aku nyerah. Aku ngakoni yen aku ora bisa ninggalake Sliramu.”

“Temenan, Mas?”

“Aku wis njajal nglalekake Sliramu, nanging ora bisa. Saiki Sliramu melu aku. Awake dhewe rabi, dadi bojo sing sah. Sliramu kapiken lamun mung dadi kembang ing Kemukus iki Laras.”

Sepisan iki dadaku kebak sesak kisenan kembang. Kembang maneka rupa saka nagari sing mung rasa seneng wae sing manggon ing kana.

***

BAHASA AREMA BAGIAN III (Cara Membalik Kata…)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH

BAGIAN III

(Cara Membalik Kata dan Variasi Pola Kata)

 

Oleh: Djoko Rahardjo*)

 

Bahasa Arema/walikan “tidak terikat sepenuhnya” oleh Tata Bahasa Indonesia maupun Tata Bahasa Jawa sehingga pola pembentukan kata bahasa Arema bersifat luwes/longgar. Meskipun demikian, pola pembentukan kata/kata turunan bahasa walikan berasal dari kosa kata: bahasa Indonesia (BI), bahasa Jawa (BJ), dan bahasa asli Arema (BAA).

Wedhawati (2001:32) menyatakan sebagai berikut:

Di dalam kebanyakan bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Nusantara, suku kata selalu memiliki vokal sebagai inti dan puncak kenyaringan. Inti atau vokal yang menjadi puncak kenyaringan itu dapat didahului atau diikuti oleh konsonan atau tanpa diikuti apa pun sehingga secara mandiri menjadi suku kata. Suku kata yang berakhir dengan vokal disebut suku kata terbuka, sedangkan yang diakhiri dengan konsonan disebut suku kata tertutup. Berikut ialah suku kata baik dalam bahasa Indonesia atau Jawa yang bersifat terbuka (lajur kiri) atau tertutup (lajur kanan)

meja => me—ja                                                              pangkat => pang—kat

negara => ne—ga—ra                                                bengkel => beng—kel.

Suku kata tersebut memiliki pola

me—ja: kv—kv                                            pang—kat: kvkk—kvk

ne—ga—ra: kv—kv—kv                          beng—kel: kvkk—kvk.

Pendapat penulis pada contoh pola suku kata melaku (‘jalan’) =>mlaku=> uklam=> u-klam=> k—kkvk, kata “mla-ku” tidak mungkin/tidak lazim dibalik menjandi “u-kalm” => v—kvkk karena suku kata kedua (akhir) yang ada dalam Tata Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Jawa adalah berupa “suku kata yang bersifat tertutup” dengan pola kvk atau kkvk. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut oleh pakar bahasa Arema.

 

Cara Membalik Kata

Sebelum membalik kata untuk dijadikan kata turunan, terlebih dahulu harus mengetahui asal-usul kata yang akan dibalik kemudian mengetahui ejaan yang digunakan. Sebab kata dasar yang ditulis, dapat berupa ejaan lama (EL) maupun ejaan yang disempurkan (EYD).

Contoh:

djoragan (BJDJT-EL)=> nagaro/j/d/ huruf (grafim) / j/ nazal (luluh/hilang)=> nagarod =>huruf /g/ bertukar tempat dengan huruf /r/=>naragod (“naragot”)

djuwal (BJDJT-EL) >lawujd =>lawu/j/d/ => huruf (grafim) / j/=> naza l(luluh/hilang) =>lawud=>huruf /u/ diganti dengan huruf /e/ =>lawed (lawet)

dibalikan (BI-EYD) =>di-balik-an (prefik di- dihilangkan)=>balik-an=>kilab-an=>kilaban (“kelaban”)

melaku (BJ-EYD) =>mlaku =>ukalm=>huruf /a/ bertukar tempat dengan huruf /l/=>uklam

perawan (BI-EYD) => nawarep=> huruf /w/ bertukar tempat dengan huruf /r/=>narawep

raijo (BAA-EYD) => ojiar => huruf /a/ dihilangkan =>ojir

tjelana (BI-EL) =>analejt =>anale/j/t/ =>huruf (grafim) / j/=>naza l(luluh/hilang) =>analet.

 

Variasi Pola Kata

Beberapa kata turunan tersebut di atas memiliki variasi pola suku kata seperti berikut

naragod : na-ra-god (vk-vk-kvk)

lawet : la-wet (kv-kvk)

kelaban : ke-lab-an (kv-kvk-vk)

uklam : u-klam (v-kkvk)

narawep : na-ra-wep (kv-kv-kvk)

ojir : o-jir (v-kvk)

analet : a-na-let (v-kv-kvk)

 

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata turunan “walikan” bahasa Arema memiliki ciri berikut:

(1) ada kata yang ditulis dengan ejaan lama,

(2) ada penazalan/penghilangan huruf (grafim),

(3) ada pertukaran tempat pada susunan huruf (grafim), dan

(4) ada penggantian salah satu huruf (grafim).

   

  RUJUKAN

  Wedhawati. 2001. Tata Bahasa Jawa Mutakhir. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

   

  Gadisku dalam Kelambu

  Syok!!

  Jantung serasa berhenti berdetak. Mata terpaku menatap foto-foto di layar monitor. Kecewa, sedih, merasa gagal. Foto-foto itu begitu berbicara menyuarakan hubungan asmara. Asmara yang tak selayaknya. Seketika saja sudut mataku mengembun. Tak sampai sedetik telah membanjiri pipiku.

  Sembari berusaha tenang, kuraih telepon genggam, mengetik pesan pada dia yang kusayang.

  SENT ITEM 1

  Gadis, Bunda lihat Gadis dekat dengan Cempaka ya? Sahabat atau bagaimana? Bunda merasa ada yang tidak biasa.

  INBOX 1

  Bunda, gadis minta maaf! Dulu Gadis pernah pacaran sama Cempaka setelah dia putus dengan Bunga. Tapi jangan bilang-bilang ya, Bunda? Sekarang Gadis sudah tidak ada hubungan sama Cempaka. Sumpah Bunda, Gadis nggak punya hubungan sama Cempaka lagi. Gadis minta maaf Bunda….!!

   

  Semakin menjadi kecewa dan sedihku. Gadis mengaku tanpa perlu aku memperjelas pertanyaanku. Kami memang dekat hati ke hati. Tidak kaget sebenarnya jika Gadis mau mengaku. Tapi… hati ini berharap akan mendapatkan sangkalan dari Gadis. Berharap Gadis tidak benar-benar memiliki hubungan tak lazim itu. Huuft.. setidaknya Gadis mau terbuka padaku. Kusyukuri itu. Memudahkan jalanku untuk membimbing dan mengingatkannya. Gadisku yang masih 14 tahun.

   

  SENT ITEM 2

  Bunda menemukan foto-foto gadis sama Cempaka. Siapapun yang melihat foto itu pasti langsung berprasangka buruk. Bunda kecewa. You have a bright future. Jangan merusaknya…..

  INBOX 2

  Gadis minta maaf, Bunda. Gadis akan hapus foto-foto itu! Gadis minta maaf! Gadis rela jujur demi kebenaran. Jadi Gadis mohon, Bunda jangan berpikir yang negative. Gadis mohon, Gadis masih Butuh Bunda!

   

  Gadisku… Apa yang dia pikirkan hingga menjalani hubungan itu? Semua tahu jika Cempaka memang tomboy. Tapi aku tak sampai berpikir ke sana, kukira mereka hanya berteman, bersahabat. Aku tidak menaruh curiga karena sebelumnya Gadis berpacaran dengan Bayu.

   

  SENT ITEM 3

  Bunda pengen nangis rasanya… Temui Bunda sekarang. Bunda tunggu.

  INBOX 3

  Nggak, Bunda. Gadis nggak mau temui Bunda. Gadis malu… Gadis sekarang sama teman-teman. Gadis menumpahkan penyesalan sama teman-teman. Gadis minta maaf, Gadis nggak bias temui Bunda…

  SENT ITEM 4

  Sampai kapan mau menghindari Bunda? Kalau sudah mengaku nggak perelu malu. Bunda harap Gadis benar-benar menyesal dan menyadari bahwa itu keliru, bukan jalan yang harus kamu tempuh. Hanya Bunda yang tahu ini. Bunda menjaga rahasia demi Gadis, asal Gadis janji hal ini nggak akan terulang lagi seumur hidup Gadis.

  INBOX 4

  Ya, Bunda. Gadis bakal janji!! Gadis mohon jangan disebarkan ya. Gadis sudag nggak ada hubungan lagi sama Cempaka, Bunda! Gadis malu sama Bunda…

   

  Tuhan… Kaulah pemilik segala kehendak…

  Lindungi Gadisku, jagakan Gadisku…

  Hanya padaMu semua bermuara…

   

  Aku segera beranjak dari kantor, jika Gadisku tak ingin menemuiku, maka aku yang akan mencarinya, menyelamatkannya, memeluknya dan mengajaknya beranjak dari persimpangan.

  [JAWAPOS – Mahasiswa] Kibarkan Semangat Berkarya

  Kibarkan Semangat Berkarya
  Oleh
  Rosyida Mulyasari
  Mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang

  SETIAP manusia di muka bumi ini pasti dianugerahi potensi dalam diri masing-masing, tidak terkecuali kaum hawa. Potensi-potensi setiap orang itulah yang membuatnya unik. Itulah yang merupakan modal untuk berkarya. Sayang, tidak semua orang dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Hal tersebut membuat seseorang tidak dapat mengeksplorasi potensi tersebut. Tanpa disadari, semua itu hanya tersimpan dalam bakat terpendam. Sayang bukan?

  Cara mensyukuri potensi sebagai anugerah adalah memanfaatkan potensi pada diri dengan sebaik-baiknya. Dengan bantuan alat-alat indera, kita mengenali potensi diri dan ”mengolahnya” menjadi suatu karya. Namun, tampaknya, hal tersebut belum cukup kuat untuk kita dapat mengeksplorasi potensi diri.  Ada beberapa hal yang membuat beberapa perempuan terhambat dalam hal mengenali, bahkan mengeksplorasi potensinya.

  Di antaranya, kondisi lingkungan yang seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengoptimalkan potensinya. Selain itu, adanya stereotip yang terkesan mendiskreditkan kaum hawa dan membatasi ruang gerak mereka. Stereotip menjadi ”pagar” penghalang bagi perempuan untuk keluar menunjukkan jati dirinya.

  Selanjutnya, hidup adalah pilihan.Kita dihadapkan pada dua pilihan,memilih untuk tetap tinggal dalam”pagar” yang sebenarnya tidak kitabangun sendiri atau berusahameloncati ”pagar” itu. Jika kita mampu,mengapa harus memilih diam?Bukankah kita sendiri yang tahu danberhak menentukan setinggi apa”pagar” yang tepat untuk diri kita? Lihatlah, beberapa di antara kita kiniberani meloncati ”pagar” yang dibuat berdasar stereotip-stereotip negatif itu. Mereka menunjukkan karyanya dan diakui. Kapan kita menyusul? Atau kita masih merasa nyaman dengan ”pagar” itu?

  Baiklah, mungkin setidaknya yang harus dijaga adalah konsistensi untuk keep on creating. Berkarya dalam keterbatasan, why not? Sebab, karya itu luas dan tidak terbatas.

  Sudah saatnya perempuan mengambil bagian dalam berkarya dan menun-jukkannya kepada dunia. Sudah saatnya kaum hawa memberikan warna. Yakinlah bahwa kita memiliki potensi untuk menorehkan karya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Coba lihat, beberapa di antara mereka –dari kalangan perempuan– yang berani menunjukkan karya. Karya itu pula yang menjadi bukti kekuatanmu. Karyamu tersebut menunjukkan kebebasanmu. Yakinlah bahwa di tanganmu, hatimu, pikiranmu, bahkan mimpimu, ada suatu karya besar yang menunggu untuk diwujudkan. Nah, tunggu apa lagi? segera temukan ”mutiara terpendam” itu pada dirimu dan biarkan kilaunya menyinari dunia. Tunjukkan karyamu! Dunia menunggu! (*)

  [HER VIEW] Selasa, 22 Maret 2011 halaman 23.

  Categories

  A sample text widget

  Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

  Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.