Manajemen Mbendol Mburi Penceng Sisih

MANAJEMEN MBENDOL MBURI PENCENG SISIH

(Manajemen Benjol di Belakang Miring ke Samping)

  

Sampun radi dangu anggen kula mirengaken suwantenipun sedherek kantor ingkang ngayahi tugas dados Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), ingkang kawratan anggenipun ndamel Serat Pertangungjawaban (SPJ). Menapa ta sababipun? Para kadang ingkang minulya, kula kinten tiyang sedaya sampun mangertos bilih arto utawi dana ingkang sampun dipun damel kegiatan kedah dipun laporaken dateng pemerintah.
Sudah agak lama saya mendengarkan suara teman-kantor yang melaksanakan tugas menjadi Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), yang kesulitan untuk membuat Surat Pertanggunganjawab (SPJ). Apa sebabnya? Para sahabat yang terhormat, saya kira semua orang sudah mengerti bila uang atau dana yang sudah digunakan untuk kegiatan harus dilaporkan kepada pemerintah.
Sebab-sababipun arto atawi dana ingkang mboten saget dipun pertanggungjawabaken, antawisipun pelaksanaan kegiatan geseh utawi mboten cecek kaliyan perencanaan, umpaminipun jumlah tiyang ingkang dipun undang rapat kirang utawi mboten nyekapi kuorum. Kedadosan kados menika asring sanget.
Sebab-sebab uang atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, antara lain pelaksanaan kegiatan berbeda atau tidak cocok dengan perancanaan, umpama jumlah orang yang diundang rapat kurang atau tidak memenuhi koarum. Kejadian semacam ini sering terjadi.
 SEMAR

 

Keparenga kula unjuk atur bab rapa-rapat ingkang dipun wontenaken ing kantor pusat, lembaga, fakultas ngantos dumugi ing unit kerja ingkang paling alit, inggih menika kantor sub bagian, dipun damelaken piranti software ingkang mratelaken bilih bapak dosen utawi ibu dosen:umpami, dinten Senin Kliwon, 2 November 2015, jam 08.00 wib. ngayahi tugas nguji skripsi mahasiswa prodi S1 basa Jawi. Dados…, mboten wonten bapak/ibu dosen utawi tenaga kependidikan ingkang bingung anggenipun mbagi wekdal.
Perkenankanlah saya mengusulkan tentang rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor pusat, lembaga, fakultas sampai dengan unit kerja yang paling kecil, yaitu kantor sub bagian, dibuatkan piranti software yang menerangkan bahwa bapak dosen atau ibu dosen, umpama hari Senin Kliwon, 2 November 2015 sedang menguji skripsi mahasiswa prodi S1 bahasa Jawa. Jadi…, tidak ada bapak/ibu dosen atau tenaga kependidikan yang kebingungan dalam membagi waktu.
Menika kalawau namung panggraitanipun batur utawi punakawan ingkang anggadahi tanggel jawab dados embat-embating pitutur. Supados ing tembe mboten wonten kedadosan ingkang adamel bingungipun bapak utawi ibu ingkang ngayahi tugas PUMK. Mugi Bapak utawi Ibu Pimpinan Universitas Negeri Malang (UM) kersaa nampi usul saking kula, Ki Semar Djoko Rahardjo.
Itu tadi hanyalah angan-angan seorang pembantu pimpinan atau pegawai kecil yang memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara. Supaya dikemudian hari tidak ada kejadian yang membingungkan bapak atau ibu yang bertugas menjadi PUMK. Semoga Bapak atau Ibu Pimpinan Universitas negeri Malang (UM) berkenan menerima usul dari saya, Ki Semar Djoko Rahardjo.
 

Malang, 2 November 2015

Djoko Rahardjo, Tenaga Kependidikan LP3 UM

Arjuna sang Playboy (Bagian Ke-2)


ARJUNA SANG PLAYBOY

(Bagian Ke-2)

Oleh: Djoko Rahardjo*

 

Sejak film Mahabarata ditayangkan di ANTV maka banyak pemirsa yang mengenal tokoh Arjuna yang ganteng. Semula sebagian besar pemirsa, terutama para remaja puteri tidak menyukai cerita wayang tetapi dengan munculnya Shaheer Siekh, pemeran Arjuna maka mereka perlahan-lahan mulai menyukai cerita wayang, khususnya film Mahabarata.
Dalam kisah Mahabarata versi Wayang India, Arjuna hanya pernah menikah 2 (dua) kali tetapi di dalam kisah Mahabarata versi Wayang Indonesia, khususnya Wayang Jawa, Arjuna menikah berkali-kali. Isteri Arjuna yang terkenal ada 3 (tiga) orang, yakni Drupadi, Subadra dan Banuwati. Dua isteri Arjuna yang diceritakan dalam kisah Mahabarata versi India, yakni Drupadi dan Subadra.
Dalam tulisan ini, isteri Arjuna yang hendak diceritakan adalah Banuwati. Lho? Banuwati itu kan isteri Doryudana? Memang benar dia adalah isteri Doryudana. Akan tetapi…, ketika Banuwati masih gadis…, dia adalah kekasih Arjuna. Di akhir cerita Mahabarata, Doryudana mati di tangan Bima maka kembalilah Banuwati ke pangkuan Arjuna. Kalau bertanya tentang kecantikan Drupadi dan Subadra, semua pemirsa film Mahabarata yang ditayangkan di ANTV sudah tahu.
Seperti apa kecantikan Banuwati? Apakah kecantikannya sejajar dengan Drupadi dan Subadra? Berikut ini sosok/penampilan Banuwati yang dicitrakan (dilukiskan) ke dalam bahasa Jawa.
 Garwo Noto Ngestino sesilih Dewi Banuwati

Dewi Banuwati…, lamun cinondro warnane sang dewi kurang condro luwih warno

Dedege pidekso…, kumpul sing cendhek ora kedhuwuren

Awor sing dhuwur ora kecendheken

Kulitan kuning nemu giring koyo emas disangling

Rikmo ngemak ngembang bakung…, ireng memes rodo ijo

Bathuk nyelo cendhani

Alis nanggal sepisan njlirit dumugi ing godhek

Netro lindri-lindri ambawang sebungkul

Grono rungih lir winangun…, pipi nduren sajuring

Lathi manggis karengat…, wojo rentet miji timun

Yen mesem ketingal wajane gumebyar koyo mutioro rinonce

Yen ngendiko tregal-tregel rodo groyok nanging mboten nate cewet

Jonggo manglung ngolan-olan…, pundhak nraju mas

Tangan nggendhewo gading…, driji mraji mucuk ri

Dhodho weweg ndemenake…, bangkekan nawon kemit

Sukumu kang gangsir…, kempol koyo kemanak

Tungkak bunder koyo dibubut

Yen mombrong katon mencorong…

Yen mbesengut wimbuh patut…

Yen tanggal nom melu nom…

Yen tanggal tuwo wangsul dadi prawan sunthi

Kaladuke panyondro Dewi Banuwati pendhak telung dino mundhak ayune

Ora ngemungake poro priyo…

Senadyan poro wanito kathah ingkang sami cipto kasmaran.

Kira-kira penampilan Banuwati mirip dengan artis India/Ratu Kecantikan Dunia yang bernama Aishwarya Ray seperti gambar berikut ini.
 
 aishwarya-rai-BANUWATI
Bersambung…
 

*) Staf Subbag Umum LP3 UM

SERAT KAGEM BAPAK REKTOR UM

SERAT KAGEM BAPAK REKTOR UM

(Surat Untuk Bapak Rektor UM)

 

Ingkang Minulya Bapak Rektor Universitas Negeri Malang
Salam Taklim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dinten Jumat enjang, tanggal 10 Juanuari 2013 kula maos layang kabar Jawa Pos Radar Malang, kaca (halaman) tigangndasa tiga, wonten ing lebeting layang kabar menika, Panjenengan mratelaken bilih  wonten ing kalenggahan menika, UM angutus Wakil Rektor I sowan dhumateng Dewan Perwakilan Rakyat RI saperlu ngrembag bahasa nusantara (bahasa daerah) ing pangajab mugi taksih lumebet ing kurikulum 2013.
Kula pribadi anjentung utawi gumun, kenging menapa piwulangan bahasa daerah dipun bucal lan bade dipun gantos muatan lokal arupi Pendidikan Lingkungan Hidup. Ateges Piwulangan Basa Jawi wonten ing sekolah dasar (SD) saha sekolah menegah pertama (SMP) ingkang adilihungung menika, bade ical saking jagatipun budhaya.
Leres atur Panjenengan bilih aturan utawi pranatan kasebat kelentu utawi lepat. Senaasa kula menika tiyang asli Kitha Malang, ananging taksih ancengkuyung utawi nguri-uri basa Jawi ingkang adhiluhung. Manah kula mongkog/bombong/bangga, dene Panjenengan anggadahi pratikel ingkang utami. Awit saking menika keparenga kula badhe unjuk atur prakawis Basa Jawi saha Kabudhayan Jawi kados makaten:
angka setunggal, basa Jawi badhe lestari bilih dipun ginakaken saben dinten wonten ing pawiyatan utawi sekolahan kanthi mendhet wekdal kirang langkung setunggal jam. Dados guru kaliyan murid wonten ing saklebetipun pawiyatan ngginakaken basa Jawi;
angka kalih, kabudhayan Jawi arupi ringgit purwa (ringgit tiyang/wayang wong) dipun wulangaken dhumateng para siswa kanthi ngginaken basa Jawi ingkang prasaja/sederhana utawi ontowacana ingkang sampun dipun pendhet inti cariyosipun; lan
angka tiga, falsafah Jawi wonten ing salebetipun cariyos ringgit purwa  menika dipun pendhet ingkang cecek kaliyan pendidikan karakter. Lajeng dipun damel bahan piwulangan pendidikan karakter.
Namung menika ingkang saget kawula aturaken dhumateng Panjenengan, bilih wonten rembagan ingkang kirang mranani penggalih, kawula ngaturaken samudra pangaksami.
Wassalamu’alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh.
Malang,  Dinten Minggu Wage, 8 Mulud  1946 (20 Januari 2013),
Saking kula,
Djoko Rahardjo
Staf  Subbag Sarana Akademik BAKPIK UM

THE POWER OF LOVE

THE POWER OF LOVE

BAGIAN I

Oleh: Djokako Rahardjo*

Cinta memiliki beribu-ribu makna bahkan berjuta-juta makna. Telah banyak puisi cinta yang  tercipta. Setiap waktu telinga kita mendengar lagu cinta. Cerita cinta tak kan pernah habis ditelan masa, Cinta adalah perjuangan. Cinta adalah kekuatan. Sungguh dahsyat energi cinta, melebihi energi nuklir pembangkit turbo prop maupun turbo jet yang terpasang pada kapal induk Amerika. Energi cinta sanggup mendorong roket untuk menjelajahi ruang angkasa, yang berkelana dari planet yang satu ke planet yang lainnya.

Pada kesempatan ini penulis mencoba menceritakan kembali kisah cinta Sawitri dengan Setiawan. Dalam kisah Mahabarata versi Wayang Purwa atau Wayang Jawa, Sawitri dan Setiawan hanya menempati “celah” yang kecil dari isi kandungan kisah Mahabarata. Meskipun demikian, sungguh indah kisah cinta mereka dan layak untuk dijadikan pelajaran bagi kawula muda. Setiap penulis memiliki gaya bahasanya sendiri. The Power of Love ini sengaja ditulis dengan bahasa campuran: bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Gaul, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Marilah kita awali kisah ini dengan “tembang” yang dilantunkan oleh Diva Pop Dunia dari Kanada, Celine Dion dengan judul lagu “The Power of Love”.

 

The whispers in the morning
Of lovers sleeping tight
Are rolling like thunder now
As I look in your eyes                     

I hold on to your body
And feel each move you make
Your voice is warm and tender
A love that I could not forsake
Cause I’m your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I’ll do all that I can
Even though there may be times
It seems I’m far away
Never wonder where I am
Cause I am always by your sideCause I’m your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I’ll do all that I canWe’re heading for something
Somewhere I’ve never been
Sometimes I am frightened
But I’m ready to learn
Of the power of loveThe sound of your heart beating
Made it clear
Suddenly the feeling that I can’t go on
Is light years away

 

Cause I’m your lady And you are my man
Whenever you reach for me
I’ll do all that I can

We’re heading for something
Somewhere I’ve never been
Sometimes I am frightened
But I’m ready to learn
Of the power of love

 

Bisikkan di pagi hari
Cinta yang tak pernah tidur
Sekarang bagaikan guntur yang  menggelegar
Ketika kutatap matamuDiriku bersandar pada tubuhmu
Dan merasakan setiap gerakan tubuhmu
Suaramu  hangat dan lembut
Sebuah cinta yang tak dapat kulepaskanKarena aku wanitamu
Dan kamu adalah lelakiku
Setiap kali kamu  menyentuhku
Aku akan melakukan semua yang ku bisaMeskipun  beberapa kali kurasakan
Sepertinya aku jauh
Jangan pernah bertanya-tanya di mana aku
Karena aku  selalu di sisimu
Karena aku wanitamu
Dan kamu adalah lelakiku
Setiap kali kamu menyentuhkuAku akan melakukan semua yang kubisa
Kami sedang menuju sesuatu
Di tempat yang belum pernah aku singgahi
Kadang aku takut
Tapi aku siap untuk belajar
Dari kekuatan cintaSuara detak jantung mu
Menjelaskan
Tiba-tiba perasaanku mengatakan  tidak bisa pergi
Adakah jalan hidup untukku?Karena aku wanitamu dan kamu adalah lelakiku
Setiap kali kali kamu menyentuhku
Aku akan melakukan semua yang kubisaKami sedang menuju  sesuatu
Di suatu tempat yang belum pernah aku singgahi
Kadang aku takut
Tapi aku siap untuk belajar
Dari kekuatan cinta

 

(MOHON MAAF BILA TERJEMAHAN INI ANDA RASAKAN KURANG TEPAT).

 

Sudah banyak para raja muda yang melamar Dewi Sawitri, Putra Raja Matswapati dengan Dewi Hapsari dari Kerajaan Madras tetapi semua ditolaknya. Ayah dan Bundanya merasa heran. Para raja yang melamarnya rata-rata berwajah tampan dan masih muda belia.  Mengapa Sawitri menolaknya?  Ada apa dengan Sawitri? Sebetulnya…, Sawitri sudah memiliki tambatan hati tetapi tidak berani mengatakannya. Berhari-hari dia menyimpan dukanya. Sebagai seorang gadis yang cerdas dan sholihah (berbudi pekerti yang luhur) maka dia melaksanakan puja brata/bersemedi (Sholat Tahajut). Di dalam keheningan malam maka datanglah Sanghyang Narada menghampirinya. Terjadilah dialog seperti berikut ini.

 

“Becik matura ingkang prasojo nini!” 

“Pukulun…, waleh-waleh menapa ribeting manah kula ingkang mboten saget nampi pepadhang menika? Kaparenga paduka angayomi miwah ing wejarno! Ing pundi margine pepadhang?”

“Sebaiknya berbicaralah dengan terus terang, anak manis!”

“Wahai dewa…, terus terang mengapa keruwetan hati/pikiran saya tidak dapat menerima cahaya petunjuk ini? Mohon paduka melindungi serta menjabarkan! Dimanakah jalan untuk mendapatkan cahaya petunjuk?”

Pembaca yang budiman…, mohon bersabar karena cerita  ini akan berlanjut pada bagian ke-2.

Malang, 12 September 2012

*) Pembantu Pimpinan pada Subbag Sardik BAAKPSI   UM

DUEL BETWEEN SUMANTRI AGAINST SOSROBAHU (PART TWO)

DUEL BETWEEN SUMANTRI AGAINST SOSROBAHU
(PART TWO)

By Djoko Rahardjo*

Bambang Sumantri  angutus abdinipun ingkang asma Narpati Soda kaliyan Narpati Kalinggapati kinen ngaturake serat  dhateng ingkang sinuwun Mohoprabu Arjuna Sosrobahu ing Negari Mahespati. Radi dangu narpati kekalih  anggenipun lumampah, anunten sampun dumugi ing regol kedhaton. Kanthi ngginakaken tatakrami nalendro agung, utasan kalawau lumebet, sowan dhumteng ngarsanipun ingkang Sinuwun Mohoprabu Arjuno Sosrobahu.
Bambang Sumantri menyuruh abdinya yang bernama Narpati Soda dan Narpati Kalinggapati untuk menyerahkan surat pada yang terhormat  Maharaja Arjuna Sasrabahu di Negara Mahespati. Agak lama narpati berdua dalam perjalanan , kumudian sampailah di pintu gerbang istana. Dengan menggunakan tatakrama/tatatertib perwira tinggi, utusan tadi masuk, menghadap ke depan yang mulia Mahaprabu Arjuna Sasrabahu.
Serat saking Bambang Sumantri kalawau dipun aturaken dhateng ingkang sinuwun. Mboten dangu anggenipun nampi lajeng serat kawaos kanthi ngungun, ing  batos: “ Sumantri…, Sumantri! Ya…! Ingsun mangerteni apa sing dadi kekarepanmu. Pancen bener apa sing siro kandake. Wis okeh rojo utowo nalendro sing wis siro asorake. Mung kari siji rojo sing durung kok jajal kasektene, yo iku ingsun pribadi. Perang tanding mungsuh sliramu bakal tak sarujuki”. Saksampunipun serat kawaos, lajeng dipun lebetaken dhateng kotak alit ingkang sumadyo wonten ing mejo.
Surat dari Bambang Sumantri tadi diserahkan kepada yang mulia Maharaja Arjuna Sastrabahu tadi diserahkan pada yang mulia. Tidak lama kemudian surat itu dibacanya, dengan tertegun, dia berkata di dalam hatinya: “Sumantri…, Sumantri! Ya…! Saya mengerti apa yang menjadi keinginanmu. Memang benar apa yang engkau katakan. Sudah banyak raja dan kesatria yang sudah engkau kalahkan. Hanya tinggal satu saja raja yang belum engkau kalahkan, yakni diriku pribadi. Perang tanding (duel) melawan dirimu akan saya setujui”. Setelah surat tersebut selesai dibaca, kemudian beliau memasukkan ke dalam kotak kecil yang tersedia di meja.
“Abdi ingsun Narpati Soda lan Narpati Kalinggapati ,  dina iki uga, sliramu sakloron dak jaluk ngantheni ingsun lunga menyang tapel wates Negoro Mahespati, saperlu amethuk Bambang Sumantri dalah Dewi Citrowati lan para wadyabala Magada. Ingsun utus sliramu anggawa kreta perang loro cacahe. Siji ingsun dhewe sing ngusiri lan kreta sing nomer loro kowe sakloron sing numpaki”.
“Abdiku Narpati Soda dan Narpati Kalinggapati, hari ini juga, kamu berdua saya minta mendampingiku berpergian ke perbatasan Negara Mahespati, keperluannya menjumpai Bambang Sumantri dan Dewi Ctrowati beserta para pengantarnya dari  Magada. Saya minta kamu membawa dua kereta perang. Satu saya sendiri yang mengendarai dan kereta perang yang kedua kamu berdua yang mengendarai”.

“Nyuwun agunge pangaksami bilih abdi dalem kumowani taken dhumateng panjenengan dalem ingkang Sinuwun, wonten  kawigatosan menapa kedah ambeta kreta perang?”
“Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang mulia bila abdimu memberanikan diri bertanya, ada kegiatan penting apa harus membawa kereta perang?”

Malang, 25 Juni 2012

 *) Staf Subbag Sarana Pendidikan BAAKPSI UM

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.