SERAT KAGEM BAPAK REKTOR UM

SERAT KAGEM BAPAK REKTOR UM

(Surat Untuk Bapak Rektor UM)

 

Ingkang Minulya Bapak Rektor Universitas Negeri Malang
Salam Taklim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dinten Jumat enjang, tanggal 10 Juanuari 2013 kula maos layang kabar Jawa Pos Radar Malang, kaca (halaman) tigangndasa tiga, wonten ing lebeting layang kabar menika, Panjenengan mratelaken bilih  wonten ing kalenggahan menika, UM angutus Wakil Rektor I sowan dhumateng Dewan Perwakilan Rakyat RI saperlu ngrembag bahasa nusantara (bahasa daerah) ing pangajab mugi taksih lumebet ing kurikulum 2013.
Kula pribadi anjentung utawi gumun, kenging menapa piwulangan bahasa daerah dipun bucal lan bade dipun gantos muatan lokal arupi Pendidikan Lingkungan Hidup. Ateges Piwulangan Basa Jawi wonten ing sekolah dasar (SD) saha sekolah menegah pertama (SMP) ingkang adilihungung menika, bade ical saking jagatipun budhaya.
Leres atur Panjenengan bilih aturan utawi pranatan kasebat kelentu utawi lepat. Senaasa kula menika tiyang asli Kitha Malang, ananging taksih ancengkuyung utawi nguri-uri basa Jawi ingkang adhiluhung. Manah kula mongkog/bombong/bangga, dene Panjenengan anggadahi pratikel ingkang utami. Awit saking menika keparenga kula badhe unjuk atur prakawis Basa Jawi saha Kabudhayan Jawi kados makaten:
angka setunggal, basa Jawi badhe lestari bilih dipun ginakaken saben dinten wonten ing pawiyatan utawi sekolahan kanthi mendhet wekdal kirang langkung setunggal jam. Dados guru kaliyan murid wonten ing saklebetipun pawiyatan ngginakaken basa Jawi;
angka kalih, kabudhayan Jawi arupi ringgit purwa (ringgit tiyang/wayang wong) dipun wulangaken dhumateng para siswa kanthi ngginaken basa Jawi ingkang prasaja/sederhana utawi ontowacana ingkang sampun dipun pendhet inti cariyosipun; lan
angka tiga, falsafah Jawi wonten ing salebetipun cariyos ringgit purwa  menika dipun pendhet ingkang cecek kaliyan pendidikan karakter. Lajeng dipun damel bahan piwulangan pendidikan karakter.
Namung menika ingkang saget kawula aturaken dhumateng Panjenengan, bilih wonten rembagan ingkang kirang mranani penggalih, kawula ngaturaken samudra pangaksami.
Wassalamu’alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh.
Malang,  Dinten Minggu Wage, 8 Mulud  1946 (20 Januari 2013),
Saking kula,
Djoko Rahardjo
Staf  Subbag Sarana Akademik BAKPIK UM

Post Author: Djoko Rahardjo

5 thoughts on “SERAT KAGEM BAPAK REKTOR UM

  ED Laksmi

  (13 Februari 2013 - 04:10)

  Lho, kok badhe dipun icali? Alhamdulillah bilih mboten tamtu. Seratan Pak Djoko lan Pak Dawud yekti andamel bungah. Mendah isinipun kita, tiyang Jawi, manawi Basa Jawi ngantos ical lan malah dipun uri-uri dening tiyang sanes; sakumpami, bangsa kulit putih ingkang basa ibunipun English (Basa Inggris). Sampun ngantos kita sinau English lajeng kesupen Basa Jawi; sawatara, Ms. Laura Smith saged mlipis basa Jawinipun tanpa nilar basa ibunipun. Lan malih, basa Jawi punika basa ingkang ‘sugih’ lho! Sugihipun mboten tinanding. Cobi, panjenengan rak pirsa manawi Basa Inggris namung gadhah tembung ‘rice’, ta? Basa Jawi gadhah langkung kathah; ‘gabah, beras, menir, sega, upa, karag’. Kula gadhah conto malih; manawi Ratu Elizabeth II kedah ngendika panjang, “. . . walk slowly on the edge (side) of the road.”, Sri Sultan Hamengku Buwono X cekap ngendika, “. . . mlipir”. Ing sanes wekdal, Pak Djoko Rahardjo ngendika, “Kok aku krasa mblereng ya?”; ukaranipun Perdana Menteri David Cameron kedah panjang, “I cannot open my eyes because something is shining very bright.” 🙂 Sugeng nguri-uri Basa Jawi.

  teguh p

  (30 Januari 2013 - 08:22)

  ,..Katur Mas Djoko R,.
  Ass wr wb,..prekawis boso jawa ingkang sampun dados mulok wiwit kulo wonten SD ngantos kulo sampun tuwo tuwas mbrabas kakean ampas mniko kadosipun maksih kirang piguno. Amargi (mbokmenawi) kirang dipun pigunakaken ing jagading pasrawungan sesami tiang jawa kalenggahan mniko, poro lare lan mudo,utaminipun dewoso ingkang sejatosipun parikedah maringi tulodo (kulo ugi)inggih maksih kirang tuhu. Pasrawungan ingkang maneko wongso lan sarono, lan pawiyatan ingkang langkung parikedah migunakaken boso nagari (Indonesia ) lan Inggris (monco) ugi……………………………………………..

  Noor Farochi

  (25 Januari 2013 - 10:39)

  P, Djoko,… aku kadit osi rantemok..hehehe nawake ‘kadit owoj’

  Djoko Rahardjo

  (21 Januari 2013 - 08:25)

  Matur sembah nuwun kawula aturaken dhumateng Bapak Dawud ingkang sampun paring katrangan. Rumaos marem manah kula, bilih muatan lokal (mulok) ingkang arupi basa Jawi tasih dipun wulangaken wonten ing pawiyatan sekolah dasar (SD) ngantos sekolah menengah pertama (SMP).

  Sesarengan kaliyan menika, kasuwun kanthi agunging pangurmatan kula dhumateng panjengan dalem, Bapak Dekan Fakultas Sastra UM mugi kersaa “mandhegani” amiwiti pembelajaran drama arupi wayang bocah. Mugi-mugi Gusti Allah swt. tansah maringi rahmat saha hidayat dhumateng Warga Universitas Negeri Malang. Amin Ya Robbal Alamin.

  dawud

  (21 Januari 2013 - 05:45)

  @DJOKO RAHARDJO
  KALA DINTEN SABTU, 19 JANUARI 2013, ING GRAHA CAKWARALA UM, BAPAK MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MUH NUH, MARINGI DHAWUH BABAGAN KURIKULUM 2013. BAPAK MENTERI NGENDIKA BILIH BAHASA DAERAH PUNIKA MATAPELAJARAN MUATAN LOKAL (MULOK) WIWIT SEKOLAH DASAR NGANTOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. PAWARTOS BAHASA DAERAH DIICALI SAKING KURIKULUM 2013 PUNIKA PAWARTOS KLENTU ALIAS MBOTEN LERES. MAKATEN PAK DJOKO, ANTAWISIPUN, DHAWUIPUN BAPAK MUH. NUH.
  MATUR NUWUN.

Komentar ditutup.